آشنایی با EN54

آشنایی با EN54

آشنایی با EN54

استاندارد طراحی، ساخت و تست تجهیزات کشف و اعلام حریق EN54

EN54 یک استاندارد الزامی در زمینه ی سیستم های کشف و اعلام حریق است که دستورالعمل ها، الزامات و شرایط طراحی، ساخت و تست های آزمایشگاهی را برای هر تجهیز سیستم کشف و اعلام حریق مشخص می کند. تمامی کشورهای سازنده تجهیزات کشف و اعلام حریقِ عضو اتحادیه اروپا، موظف هستند تا تجهیزات خود را مطابق با این استاندارد، طراحی، تولید و تست کنند. تمام موسسات صدور گواهینامه ی عضو اتحادیه اروپا مثل موسسه LPCB,DEDAL,VDS,… موظف هستند تا تمام تجهیزات کشف و اعلام حریق را مطابق با الزامات این استاندارد، تست و آزمایش کنند و نهایت امر گواهینامه (CERTIFICATE) صادر کنند. برای هر تجهیز کشف و اعلام حریق یک پارت از استاندارد EN54 تدوین شده است که هر کدام به صورت مجزا الزامات و دستورالعمل های مرتبطی را شامل می شوند. در زیر به معرفی پارت های مختلف استاندارد EN54 می پردازیم.

EN54 Standard Family Parts♦️

EN 54 part 1 Fire detection and fire alarm systems. Introduction[10]EN54 Standard Family Parts

EN 54 part 1 Fire detection and fire alarm systems. Introduction[10]

EN 54 part 2 Fire detection and fire alarm systems. Control and indicating equipment (Fire alarm control panel)

EN 54 part 3 Fire detection and fire alarm systems. Fire alarm devices. Sounders

EN 54 part 4 Fire detection and fire alarm systems. Power supply equipment

EN 54 part 5 Fire detection and fire alarm systems. Heat detectors. Point detectors

EN 54 part 6a Fire detection and fire alarm systems heat detectors; Rate-of-Rise point detectors without a static element {WITHDRAWN}

EN 54 part 7 Fire detection and fire alarm systems. Smoke detector. Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization

EN 54 part 8 Components of automatic fire detection systems. Specification for high temperature heat detectors {WITHDRAWN}

EN 54 part 9 Components of automatic fire detection systems. Methods of test of sensitivity to fire

EN 54 part 10 Fire detection and fire alarm systems. Flame detector. Point detectors

EN 54 part 11 Fire detection and fire alarm systems. Manual call point

EN 54 part 12 Fire detection and fire alarm systems. Smoke detectors. Line detectors using an optical light beam

EN 54 part 13 Fire detection and fire alarm systems. Compatibility assessment of system components

EN 54 part 14 Fire detection and fire alarm systems. Planning, design, installation, commissioning, use and maintenance.

EN 54 part 16 Fire detection and fire alarm systems. Components for fire alarm voice alarm systems. Voice alarm control and indicating equipment

EN 54 part 17 Fire detection and fire alarm systems. Short circuit isolators

EN 54 part 18 Fire detection and fire alarm systems. Input/output devices

EN 54 part 20 Fire detection and fire alarm systems. Aspirating smoke detector

EN 54 part 21 Fire detection and fire alarm systems. Alarm transmission and fault warning routing equipment

EN 54 part 22 Fire detection and fire alarm systems. Line type heat detectors

EN 54 part 23 Fire detection and fire alarm systems. Fire alarm devices. Visual alarms

EN 54 part 24 Fire detection and fire alarm systems. Voice alarms – Loudspeakers

EN 54 part 25 Fire detection and fire alarm systems. Components using radio links and system requirements

EN 54 part 26 Fire detection and fire alarm systems. Point fire detectors using Carbon Monoxide sensors

EN 54 part 27 Fire detection and fire alarm systems. Duct smoke detectors

EN 54 part 2 Fire detection and fire alarm systems. Control and indicating equipment (Fire alarm control panel)

EN 54 part 3 Fire detection and fire alarm systems. Fire alarm devices. Sounders

EN 54 part 4 Fire detection and fire alarm systems. Power supply equipment

EN 54 part 5 Fire detection and fire alarm systems. Heat detectors. Point detectors

EN 54 part 6a Fire detection and fire alarm systems heat detectors; Rate-of-Rise point detectors without a static element {WITHDRAWN}

EN 54 part 7 Fire detection and fire alarm systems. Smoke detector. Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization

EN 54 part 8 Components of automatic fire detection systems. Specification for high temperature heat detectors {WITHDRAWN}

EN 54 part 9 Components of automatic fire detection systems. Methods of test of sensitivity to fire

EN 54 part 10 Fire detection and fire alarm systems. Flame detector. Point detectors

EN 54 part 11 Fire detection and fire alarm systems. Manual call point

EN 54 part 12 Fire detection and fire alarm systems. Smoke detectors. Line detectors using an optical light beam

EN 54 part 13 Fire detection and fire alarm systems. Compatibility assessment of system components

EN 54 part 14 Fire detection and fire alarm systems. Planning, design, installation, commissioning, use and maintenance.

EN 54 part 16 Fire detection and fire alarm systems. Components for fire alarm voice alarm systems. Voice alarm control and indicating equipment

EN 54 part 17 Fire detection and fire alarm systems. Short circuit isolators

EN 54 part 18 Fire detection and fire alarm systems. Input/output devices

EN 54 part 20 Fire detection and fire alarm systems. Aspirating smoke detector

EN 54 part 21 Fire detection and fire alarm systems. Alarm transmission and fault warning routing equipment

EN 54 part 22 Fire detection and fire alarm systems. Line type heat detectors

EN 54 part 23 Fire detection and fire alarm systems. Fire alarm devices. Visual alarms

EN 54 part 24 Fire detection and fire alarm systems. Voice alarms – Loudspeakers

EN 54 part 25 Fire detection and fire alarm systems. Components using radio links and system requirements

EN 54 part 26 Fire detection and fire alarm systems. Point fire detectors using Carbon Monoxide sensors

EN 54 part 27 Fire detection and fire alarm systems. Duct smoke detectors