گروه بندی سیستم های اطفا حریق

گروه بندی سیستم های اطفا حریق

گروه بندی سیستم های اطفا حریق

آشنایی با دسته بندی سیستم اطفاء حریق

دسته بندی سیستم اطفا حریق 

Wet Pipeسیستم تر 

Dry Pipeسیستم خشک 

Alternativeسیستم متناوب یا فصلی 

Pre Actionسیستم پیش فعال 

Delugeسیستم سیل آبی 

Halenسیستم گاز هالن 

سیستم کفFoam

سیستم تر :

در این نوع از سیستم اطفا حریق، آب در تمامی مسیر لوله کشی با فشار معین وجود دارد و این فشار تا سر اسپرینکلرsprinkler ها بصورت ثابت می باشد. به محض عملکرد هر کدامیک از اسپرینکلر ها آب از آن خارج شده و محدوده مشخص از خود همان اسپرینکلر را اطفا می کند. بالا بودن ضریب اطمینان، سرعت بالا و عدم وجود تاخیر در عملیات اطفا از برتری های این نوع سیستم می باشد. اما این سیستم معایبی هم از قبیل شکستن ناخواسته اسپرینکلر تحت تاثیر شریایط محیطی و فیزیکی ، امکان مسدود شدن مجاری به علت مواد معلق و تصفیه نشده در آب و همچنین انجماد سیال در شبکه لوله کشی را نیز دارا می باشد.

سیستم خشک :

در این نوع از سیستم، آب جهت اطفا حریق تا قبل یک چک والوcheck valve یا شیر کنترلی قرار دارد. بعد از این نوع شیر ها، شبکه لوله کشی از هوای خشک یا گاز متراکم خنثی(مانند نیتروژن) با فشار معین انباشته  شده است تا از حرکت سیال به سمت اسپرینکلر ها ممانعت کند. در هنگام حریق و بالطبع عملکرد اسپرینکلر ها، هوای فشرده از سیستم خارج شده و باعث افت فشار در سیستم می شود.

در این لحظه چک والو بر اثر همین افت فشار و یا شیر کنترلی توسط سنسور فشار عمل کرده و آب به سمت اسپینکلر هدایت میشود و از طریق اسپرینکلر عمل نموده خارج می شود تا حریق را خاموش کند. در این نوع سیستم نیاز به یک کمپرسور هوای فشرده و حداقل یک سنسور فشار یا فلوسویچ وجود دارد. این سیستم نسبت به سیستم قبلی دارای سرعت عملکرد سریع نمی باشد ولی احتمال یخزدگی لوله ها نسبت به آن بسیار کاهش می یابد. در هنگام عملکرد اسپرینکلر و افت فشار یا تغییر دبی و فلو آب، سنسور فرمان قطع به کمپرسور می دهد.

سیستم متناوب یا فصلی :

از این سیستم می توان در آب و هوای مساعد مانند تابستان، بهار و پاییز که خطر یخزدگی کم است به عنوان سیستم تر و در زمستان به عنوان سیستم خشک استفاده نمود.

سیستم پیش فعال :

این سیستم شباهت زیادی به سیستم تر دارد با این تفاوت که به جای هوای فشرده بعد از شیر کنترلی هوا با فشار معمولی قرار دارد. در این نوع از سیستم اطفا حریق از یک حسگر گرمایی جهت ارسال فرمان استفاده می شود تا بتوان به شیر کنترلی فرمان باز شدن ارسال گردد تا آب به قسمت دوم شبکه لوله کشی ارسال گردد. تا این لحظه آب به پشت اسپرینکلر رسیده است. در این لحظه با عملکرد اسپرینکلر مورد نظر آب از آن جهت اطفا حریق خارج می شود. از مزیتهای این سیستم عدم نیاز به کمپرسور هوای فشرده و عدم جاری شدن آب در اثر شکستگی اسپرینکلر در اثر حوادثی به غیر از حریق(مانند برخورد نردبان به اسپرینکلر و شکسته شدن کپسول آن) و عدم انجماد در شبکه لوله کشی می باشد. اما جهت عملکرد درست و مناسب این سیستم بازرسی های مستمر و پیوسته نیاز می باشد. طبق استاندارد های انجمن های بین المللی اطفا حریق (NFPA) ای سیستم به چند بخش ذیل تقسیم بندی می شود :

الف) سیستم Non interlock pre action

در این سیستم بعد از شیر کنترلی فشار هوای پایین در حدود 6 الی 8 psiمی باشد(پاسکال بر اینچ مربع). در اثر افت فشار به محض شکستن هر یک از اسپرینکلر ها سنسور فشار وارد عمل شده فرمان باز شدن شیر کنترلی شده و در نتیجه آب از اسپرینکلر عملکرده جاری می شود. اما اگر افت فشار وجود داشته باشد ولی اسپرینکلری عمل نکند باعث خروج آب نمی شود.

ب) سیستم Single interlock pre action

در این سیستم شیر کنترلی فقط با فرمان سیستم اعلام حریق (سنسور های اعلام) عمل خواهد کرد. و مانند سیستم قبلی فشار هوای موجود در آن در حدود 6 الی 8 psiمی باشد.

ج) سیستم Double interlock pre action

این سیستم تلفیقی از دو سیستم ذکر شده می باشد. بدین صورت که عمل سیر کنترلی تابع فرمان سنسور فشار و سیستم اعلام حریق می باشد. به بیان بهتر هر دو شرایط باید ایجاد گردد تا شیر کنترلی اجازه جاری شدن آب جهت اطفا حریق در شبکه لوله کشی را بدهد تا از طریق اسپرینکر عمل کرده باعث خاموشی سیستم گردد. از این سیستم می توان جاهایی استفاده نمود تا آب فشانی بی مورد مورد خسارت های جبران پذیر نگردد.

سیستم سیل آبی :

از این نوع سیستم در مناطقی مورد استفاده قرار می گردد که سرعت انتقال حریق بالا می باشد. اسپرینکلر های این نوع سیستم دارای فقط یک نازل بوده و به هنگام حریق آب از تمامی نازل ها خارج می گردد. در این سیستم عامل فرمان دهنده سنسور گرمایی و یا شستی سیستم اعلام حریق می باشد.

سیستم گاز هالن :

در این نوع سیستم از گاز هالن یا آرگونیک جهت اطفا حریق استفاده می شود. به دلیل اینکه آب می تواند از جهاتی مخرب تر از حریق برای سیستم های حساس و گران قیمتی نظیر قطعات الکتریکی، مدارات الکترونیکی و سیستم های رایانه ای به خصوص نصب شده در اتاق های کنترل کارخانجات، پالایشگاهها نفت، پترو شیمی و غیره باشد؛ گاز هالن یا آرگونیک بکار گرفته می شود. تا از صدمات احتمالی به این تجهیزات جلو گیری گردد.

سیستم کف :

در این نوع سیستم از کف حاصله از مواد باعث اطفاء حریق می شود. از کف در مکان هایی استفاده میگردد که مواد اشتعال زا از نوع مایع مانند رنگ، روغن، مشتقات نفتی و غیره می باشد. به دلیل اینکه کف از نظر چگالی از این مایعات سبکتر می باشد و بر روی آن قرار می گیرد، مانع رسیدن عامل اکسیژن شده و اطفاء حریق را انجام میدهد.