شناسایی کپسول آتش نشانی از روی شکل ظاهری

شناسایی کپسول آتش نشانی از روی شکل ظاهری

شناسایی کپسول آتش نشانی از روی شکل ظاهری

شناسایی کپسول آتش نشانی از روی شکل ظاهری کار سختی نیست

در این متن با این مبحث آشنا خواهید شد

کپسول co2

در اولین بخش به شناسایی کپسول آتش نشانی CO2 از روی شکل ظاهری می پردازیم. کپسول آتش نشانی CO2سر لوله‌ی شیپوری و بزرگ می‌باشد.

                                                                                                                       

کپسول پودر و گاز

- چون یک جزء این کپسول گاز است، پس باید یک نشانگر براي فشار گاز داشته باشند. به همین دلیل اکثر آنها عقربه‌ی فشار سنج دارند.

 بعضی از آن‌ها داراي بالن خارجی می‌باشند.

(بالنی که از گازي خاص پر شده و وظیفه ي رانش گاز به بیرون را دارد. در کپسول پودر

و گازي که این بالن را در بیرون ندارند، در حقیقت این بالن در داخل کپسول جا سازي

شده است.)

                                                                          

کپسول آب و گاز

چون یک جزء این کپسول نیز گاز است ، پس این کپسول نیز از هر نظر شبیه کپسول پودر و گاز است، فقط تفاوت هاي زیر می تواند آن را متمایز سازد:

اگر این کپسول را تکان دهید، باید بتوانید صداي آب را در داخل آن بشنوید.

                                                                                                               

کپسول آتش نشانی کف شیمیایی

این کپسول در اکثر موارد شیلنگ ندارد و از طریق واژگونی بر روي آتش ، عمل می کند. به همین خاطر، دسته اي که درانتهاي خود دارد ، بهترین روش شناسایی این کپسول است. البته این کپسول ها دیگر مورد استفاده اي ندارند و می توانید آنها را جزو کپسول های آتش نشانی به حساب نیاورید!