کف چه اعمالي را بر روي آتش انجام مي دهد؟

کف چه اعمالي را بر روي آتش انجام مي دهد؟

کف چه اعمالي را بر روي آتش انجام مي دهد؟

کف ماده اي است که جهت خاموش کردن حريقهاي ناشي از مايعات قابل اشتعال (آتش سوزيهاي طبقه دوم) B مانند:
نفت، گازوئيل و... بکار مي رود.
کف در آتش نشاني اهميت ويژه اي دارد. چون درحريقهاي گسترده مشتقات نفتي، فقط از اين ماده بايد استفاده نمود زيرا(وزن مخصوص) کف از اکثرمايعات قابل اشتعال کمتر است ودر نتيجه سبکتر ومانند يک پتو روي مواد نفتي را مي پوشاند. البته درحريقهاي کوچک بوسعت حدود يک متر مربع مي توان از خاموش کننده دستي پودري يا CO2 نيز استفاده نمود ولي بايد توجه داشت که دراينگونه موارد هيچگاه نبايد از آب استفاده کرد، زيرا آب نه تنها اينگونه آتش سوزيها را خاموش نمي کند، بلکه به گسترش آن نيز کمک مي کند.

کف چه اعمالي را بر روي آتش انجام مي دهد؟


مقداري از حرارت آتش را مي گيرد
شعله را از مواد سوختني جدا مي کند
از رسيدن اکسيژن به حريق جلوگيري مي کند
از برخاستن بخارات قابل اشتعال جلوگيري مي کند.
درمحيط بسته هوا را رقيق مي کند.

کليات کف اطفايي
 

کف از سه نظر تقسيم بندي مي شود:
از نظر مواد تشکيل دهنده
از نظر تشکيل مثلث کف
از نظر انبساط حجمي

کف پروتئيني

اين نوع کف از ضايعات کشتارگاهي از قبيل خون، شاخ، سم با مقداري مواد تثبيت کننده تحت فشار و حرارت مناسب توليد مي شود. به اين نوع کف اصطلاحاً کف سنگين مي گويند.کف غير پروتئيني
 

اين نوع کف همانطور که از نامش پيدا است از مواد غير پروتئيني ومصنوعي توليد مي شود که اصطلاحاً به آن کف سبک گويند.کف از نظر تشکيل مثلث کف

براي ايجاد حباب کف به سه عامل نياز داريم:
آب، کف مايع وهوا تا مثلث تشکيل شود.

از نظر تشکيل مثلث کف بر دو نوع است کف مکانيکي وکف شيميايي
 

کف مکانيکي

آب از منبع آب و کف از منبع کف جريان پيدا کرده ودر بين راه يکديگر مخلوط مي شوند، سپس به سر لوله کفساز رفته ودرآنجا با جذب هوا توليد حباب کف مي نمايند که پس از خارج شدن از سر لوله مثلث کف کامل مي شود.
چون دراين روش واکنش شيميائي دخالت نداشته وکليه اعمال مکانيکي صورت گرفته، تشکيل اين نوع حباب (مثلث) کف را مکانيکي گويند.

کف شيميائي
 

اين نوع کف معمولاً درخاموش کننده هاي دستي که ظرفيت آنها معمولاً دوگالني است مورد استفاده قرار مي گيرد.
بدينصورت که دو استوانه در داخل يکديگر قرار دارند.
دراستوانه کوچکتر(داخلي) محلول سولفات آلومينيوم ودراستوانه بزرگتر (خارجي) محلول بيکربنات سديم قرار دارد که با باز کردن دريچه هاي استوانه داخلي و واژگون کردن خاموش کننده دو محلول با يکديگر ترکيب شده وتوليد کف مي نمايند که فرمول بصورت زير است:گاز کربنيک + سولفات سديم+ هيدرات آلومينيوم A محلول سولفات آلومينيم+ محلول بيکربنات سديم
چون دراين نوع خاموش کننده، مواد با هم ترکيب شيميائي مي شوند به اين نوع، کف شيميائي گويند.از نظر انبساط حجمي
 

انبساط حجمي: آب از منبع آب وکف از منبع کف به جريان آمد وبا يکديگر مخلوط مي شود وپس از اختلاط به سرلوله کفساز رفته ودر آنجا با جذب هوا بصورت حباب درمي آيند در نتيجه اين عمل به حجم کف افزوده مي شود که اين افزايش حجم را انبساط حجمي گويند که بسته به نسبت اين افزايش حجم، کفها را به سه دسته کم توسعه، ميان توسعه وپرتوسعه تقسيم مي کنند.


درصد کف
 

ميزان اختلاط مايع کف با آب را درصد کف گويند. يعني وقتي گفته مي شود کف 3% بايد 3ليتر مايع کف را با 97 ليتر آب مخلوط کرد.

سرلوله کف ساز
 

هر سرلوله اي که محلي براي مکش هواداشته باشد، سرلوله کفساز ناميده مي شود.

انواع سر لوله کفساز
 

تمامي سرلوله هاي کفساز را مي توان بدو گروه تقسيم کرد.
سرلوله کفساز کف کم توسعه (سنگين) درقطرکم وطول زياد(بلند)
سرلوله کفساز کف پرتوسعه (سبک) درقطر زياد وطول کم(کوتاه)
بر روي لوله هاي کفساز چند مشخصه قيد شده است از قبيل بازدهي سر لوله و فشار مناسب

بازدهي سرلوله
 

ميزان آبي که از يک سرلوله درمدت يک دقيقه خارج مي شود که هر سرلوله کفساز داراي يک فشار معيني است. يعني با فشار معين بازدهي مطلوب دارد.

تفاوت ميان کف کم توسعه وپرتوسعه
 

کفهاي کم توسعه قابل پرتاب هستند ولي کفهاي پرتوسعه غير قابل پرتابند.
کفهاي کم توسعه براي پوشاندن سطح وکفهاي پرتوسعه براي پرکردن حجم استفاده مي شوند.
کف کم توسعه معمولا درماشينهاي آتش نشاني وکف پرتوسعه معمولاً بصورت يدک وداخل بشکه به محل حمل مي شود.(البته اين مطلب بستگي به مقدار استفاده از هر کدام از اين کفها دارد.)

اينداکتور «کف ساز»

اينداکتور دستگاهي است براي مخلوط کردن متناسب مايع کف وآب وسه نوع است:
اينداکتور جوارپمپي
اينداکتور بين مسير
اينداکتور جوار سرلوله

اينداکتور جوار پمپي
اين نوع اينداکتورهمانطور که از نامش پيداست درکنار پمپ درماشينهاي آتش نشاني تعبيه شده وطرز کار آن به اين صورت است که : ابتدا پمپ درگير وشير آب را باز مي کنيم وسپس شير کف را باز مي کنيم وبا عبور آب و ايجاد خلاء مايع کف مکيده شده وبا آب مخلوط شده وبه سر لوله کفساز مي رود.
بر روي اينداکتور يک درجه نصب است که روي آن جدولي قرار دارد که براي کف رساني صحيح، دانستن آن لازم است بدينصورت که:
 اين جدول دو رديف اعداد دارد(مطابق شکل) رديف بالا، براي کف 5/2% و رديف پائين مخصوص کف 5% است وشماره هاي مقابل آنها بازدهي سر لوله است. بدين معني که عدد 2 نشاندهنده سر لوله 200 ليتري و 4= سرلوله 400 ليتري....
درابتداي عمل کف رساني درجه را تا آخر مي چرخانيم 5-1- تا کف سريعتر و راحت تر از منبع خارج وبا آب مخلوط شود و پس از چند لحظه درجه را روي عدد مناسب (با توجه به بازدهي سرلوله مورد استفاده) قرار مي دهيم. لازم به توضيح است که جدول فوق الذکر برروي پمپ هاي روز نباور (165- R) نصب گرديده است.

اينداکتور بين مسير
استفاده مناسب از اين اينداکتور نيز از نامش پيداست مشخصات اين نوع اينداکتورها بجز ظرفيتشان يکي است. ضمن اينکه اين کف ساز با عنوان Z2 يا Z4 در آتش نشاني نام برده مي شود منظور Z2 يعني پرتاب 200 ليتر مايع آب وکف در دقيقه و يا Z4 يعني پرتاب 400 ليتر مخلوط آب و کف در دقيقه حالا به شرح يکي از آنها مي پردازيم.
مشخصات اينداکتور بين مسير 200 ليتري:
ظرفيت 200 ليتر دردقيقه 2- داراي سه کوپلينگ (ورودي – مکش کف- خروجي) 3- فشار لازم 5بار 4- قدرت مکش 3الي 9 فوت(حدود 3متر) 5- شير مکنده داراي يک ساچمه 6- يک عدد صافي 7- درجه تنظيم
نکته
ظرفيت اينداکتورهاي بين مسير بطور برجسته روي بدن

آنها نوشته شده 200 ليتري =Z_4=ليتري400 Z_2
 

طرز کار اينداکتور بين مسير
 

آب از کوپلينک ورودي با فشار مناسب داخل لوله اصلي شده ودر لوله مکش ايجاد خلاء مي نمايد خلاء ايجاد شده باعث مکيده شدن مايع کف از داخل منبع کف و مخلوط شدن آن با آب مي گردد وسپس مخلوط آب وکف از کوپلينک خروجي خارج مي گردد مسيرعبور آب با فلش برجسته بر روي بدنه اينداکتور مشخص است.معمولاً درجه اين نوع اينداکتورها از 0 تا 5 است و مفهوم آن:
اينداکتور درحالت بسته
براي استفاده از کف 1%
براي استفاده از کف 2%
براي استفاده از کف 3% 
براي استفاده از کف 5%
آب از منبع آب با يک رشته لوله به موتور پمپ وصل مي کنيم(اگر منبع تحت فشار باشد به پمپ نياز نيست)از پمپ يک رشته لوله به اينداکتور وازخروجي اينداکتور يک رشته لوله به سر لوله کفساز وصل مي کنيم بايد دقت کنيم که لوله هاي از يک نوع باشد يعني اگر با لوله 5/1 از پمپ به اينداکتور وصل کرديم بايستي با لوله 5/1 به سر لوله وصل شود لوله مکش را به کوپلينگ مکش اينداکتور وصل مي کنيم و سر ديگر آن را در داخل منابع کف قرار مي دهيم پمپ را بکار انداخته وفشار را متناسب با سر لوله تنظيم مي کنيم و درجه اينداکتور را مبني بر درصد کف مصرفي قرار مي دهيم . با عبور آب از داخل اينداکتور ايجاد خلاء درلوله مکش، کف بداخل اينداکتور مکيده مي شود وپس از مخلوط شدن با آب به سر لوله کفساز رفته ودر آنجا با جذب هوا تشکيل حباب کف مي نمايد.

اينداکتور جوار سر لوله
 

اين اينداکتور در کنار سر لوله کفساز جاسازي شده و طرز کار آن نيز مانند دو نوع ديگر بر پايه خلاء و مکش مي باشد ونمونه آن را در توربکس وتوپ کف و ...مي توان مشاهده کرد.

نکات مهم درکف رساني
 

بنا به عللي که ذکر شده از سر لوله کفساز ابتدا آب بيرون آمده وپس از چند لحظه کف، وچون آب براي حريق مايعات قابل اشتعال خطرناک است بايد توجه داشت که دراينگونه حريقها ابتدا سر لوله را بطرفي غير از حريق گرفت تا آب از آن خارج شده وپس از خروج کف از آن آنرا بطرف حريق برگرداند.
پس از هر عمليات کف رساني بايد کل مسير و وسائل شسته شوند وآن بدين ترتيب است که سر لوله را بطرفي غير از حريق گرفته وتزريق کف را قطع مي کنيم و(دراينداکتور بين مسير وجوار سر لوله) لوله مکش را داخل ظرف آب قرار مي دهيم تا بجاي مايع کف، آب مکش نمايد تا داخل اينداکتور نيز شسته شود. در اينداکتورجوار پمپي شير کف را بسته واجازه مي دهيم فقط آب براي مدتي در لوله ها جريان داشته باشد تا مسير کاملاً شسته شود سپس لوله کف (از منبع تا اينداکتور) را نيز مي شوئيم.
اهميت اينکار به اين علت است که چون کف ماده اي چسبناک مي باشد اگر مسير بعد از عمليات شسته نشود، لوله ها از داخل به هم مي چسبند وداخل اينداکتور نيز گرفتگي ايجاد مي شود وسائل براي عمليات بعدي کارآئي لازم را نخواهد داشت.
بايد حتي الامکان براي کف رساني از آب خالص و پاک استفاده شود. استفاده از آبهاي کثيف باعث عدم توليد کف مناسب مي گردد.