انواع سیستم های سیم کشی

انواع سیستم های سیم کشی

انواع سیستم های سیم کشی

روش نصب سیستم سیم کشی بسته به نوع هادی یا کابل به کار رفته باید مطابق با جدول ۶-۱ باشد. تاثیرات خارجی به وسیله ملزومات استانداردهای محصول مربوطه پوشش داده می شود.

                                                             

مدارات AC

هادی های مدارات AC قرار گرفته در محفظه های فرومغناطیسی باید به گونه ای چیده شوند که تمام هادی های هر مدار در همان محفظه قرار داده شوند.

اگر اين شرايط فراهم نشود ممكن است افت ولتاژو افزايش گرمايي شديد به سبب اثرات القايي بوجود آيد.