مجاورت سیستم سیم کشی به سرویس های دیگر

مجاورت سیستم سیم کشی به سرویس های دیگر

مجاورت سیستم سیم کشی به سرویس های دیگر

۱-همجواري با سرویس های الکتریکی

مدارهاي با سطوح مختلف ولتاژي نبايد در يك مسير و چسبيده به هم سيم كشي گردند.

اين بدين معناست كه عايق بندي كابل هاي موجود در يك مسير واحد مي بايست براي بيشترين مقدار نامي صورت گيرد و يا بر اساس يكي از روشهاي زير انجام شود:

  • هر هادی کابل چند هسته ای براساس بالاترین ولتاژ موجود در آن کابل روکش می شود
  • کابل ها بر اساس ولتاژ سیستم عايق بندي شده و در بخش جداگانه ای از داکت ، نصب می شوند .
  • دريك لوله مجزا نصب می شود.

۲- همجواري با سرویس های غیر الکتریکی

سیستم های سیم کشی نباید در مجاورت سرویس هایی که تولید گرما، دود یا بخار می کنند نصب شوند ،مگر اینکه به وسیله شیلدینگ از اثرات زيان بار مربوطه ، به شرطی که تاثیری بر تلفات گرمایی سیم­کشی نداشته باشد،حفاظت شوند .

در جاییکه سیستم سیم کشی از زیر سرویس ها عبور داده می شود به علت وجود ميعان بخار يا گاز،  باید سیستم سیم کشی از تاثیرات زیان آور آنها حفاظت شود.

درجاییکه سرویس الکتریکی در مجاروت سرویس های غیر الکتریکی قرار داده می شود بايد شرط زير در نظر گرفته شود:

– سیستم های سیم کشی باید به شکل مناسبی در برابر خطراتی که ممکن است از كاركرد عادي سرویس های دیگر بوجود آيد ، محافظت شوند.