هادی های موازی

هادی های موازی

هادی های موازی

هادی های موازی

هنگامی که دو یا چند هادی به صورت موازی در یک فاز یا قطب سیستم به هم متصل شده باشند:

– اندازه گیری­ ها باید به منظور محقق شدن جریان بار برابر، بین آنها صورت گیرد؛

این مورد باید هنگامی استفاده شود که هادی­ ها از یک جنس ، باسطح مقطع یکسان ، داراي تقریبا طول برابر بوده و در طول مسیر داراي انشعاب نباشند و همچنين شاملا موارد زير باشد:

–هادی ­های موازی مي توانند از نوع کابل­ های چند سيمه یا کابل هاي تک سيمه تابيده شده و یا هادی­ های روکش دار باشند.

– هادی­ های موازی از نوع کابل­ های تک سيمه به هم تابيده نشده یا هادی­ های روکش دار تريفويل يا مسطح داراي سطح مقطع برابر یا کمتر از 2mm۵۰ برای مس و  2mm۷۰ برای آلومینیوم هستند.

تغییرات شرایط نصب در طول یک مسیر

هنگامی که تلفات گرمایی در یک بخش از مسیر با بخش دیگر متفاوت است، ظرفیت حمل جریان باید به گونه ای تعیین شود که مناسب بخشی از مسیر با بدترین شرایط باشد.