هم بندی تجهیزات خاص

هم بندی تجهیزات خاص

هم بندی تجهیزات خاص

– اتاقك ها

برای اتاقك ها،یک تسمه همبندی کفایت می کند،اما اگر منابع تداخل الکترومغناطیسی به گونه ای باشند که بیشترین فرکانسی که تولید می کنند طول موجی کوتاه تر از بیشترین بعد کابین داشته باشند، بايد چند تسمه همبندی در نظر گرفته شود.

در این شرایط فاصله معمول بین هر تسمه همبندی يك دهم كوتاه ترين طول موج است كه حداقل ۰.۳ مترفاصله دارد.

برای اتاقك با شرایط مشخص،کابل نفوذی و تسمه همبندی باید به هم نزدیک باشند (در یک سمت از اتاقك) تا از گردش جریان بر روی کابین یا در داخل آن جلوگیری شود.

۲- کابل های محافظت شده

زره کابل ها بايد از یک یا از دو انتها بر اساس سیگنال های فرستاده شده یا منابع اختلال الکترومغناطیسی ممکن به شبکه ارت همبند مي شوند.

اما در همه حالات ، بهترین روش یک همبندی با اتصال ۳۶۰ درجه اطراف زره می باشد که میتواند با یک گلند فلزي یا یک جوش در ورودي محفظه اجرا شود (شکل یک).

                                                         

شکل یک – مثالی از همبندی بهینه از یک کابل شیلد شده با ایجاد یک اتصال ۳۶۰ درجه

۳- كابل و سازگاري الكترو مغناطيسي

شيلد يا زره كابل بايستي از دو سر به ارت وصل شود.براي مسير كابل ها بايد كوتاه ترين مسير ممكن انتخاب شود. الزامات سازگاري الكترومغناطيسي  برملاحظات عملي ، راحتي در نصب و جنبه هاي زيبايي شناسي ارجحيت دارد.

۱-۳-مسیر دهی بین دستگاه ها در یک کابینت

بايد حداقل یک دیوار فلزی به صورت دائم با زمین همبند شود. کابل ها ترجیحا پشت آن دیوار قرار می گیرند، و در کمترین مسیر بین اتصالات دستگاه ها مسیردهی می شوند.

۲-۳-  مسیردهی بین تاسیسات یا بین ساختمان ها

کابل ها معمولا دسته بندی شده و توسط سینی فلزی حمل می شوند. سینی هاي فلزی نیز باید به هم  متصل شوند تا مزایای سازگاري الكترومغناطيسي به حداکثر برسد. سيني ها از هر دو انتها به زمین و تجهیزات حاوی کابل متصل می شوند.