پيشنهاد ها و راهكارهايي براي ارتينگ و حفاظت دربانك ها

پيشنهاد ها و راهكارهايي براي ارتينگ و حفاظت دربانك ها

پيشنهاد ها و راهكارهايي براي ارتينگ و حفاظت دربانك ها

پيشنهاد ها و راهكارهايي براي ارتينگ و حفاظت دربانك ها

-استفاده از سطح مقطع مناسب براي سيم ارت 

-تمامي اتصالات فني بايستي از نوع جوش احتراقي باشد.

-استفاده از مواد كاهنده مقاومت زمين به جاي استفاده از نمك و ذغال

-نصب دستگاه G-CHECK

–نصب دريچه بازديد برروي سيستم ارت

-اصلاح تابلو برق با بدنه غير فلزي

-نصب كليد قابل قطع زيربار درتابلو

-نصب كنتاكتور درتابلو

-وجود كليد قطع اضطراري

-استفاده از داكت هاي روكار

-استفاده از سوكت و پلاگ براي انشعابات داخلي بانك

-استفاده از ارستر ها براي خطوط شبكه ، تلفن و تغذيه تجهيزات