آشکارساز چند سنسوری دریایی DISCOVERY (نوری/گرما) [SIL2]