سنسور هشدار دهنده گاز (CO) منوکسید کربن siterwell مدل GS-819