دتکتور دود و حرارت مولتی دارای ایزولاتور هوچیکی Hochiki مدل ACC-EN WHT SCI