گزارش NFPA  در خصوص افزایش مرگ ناشی از آتش سوزی خانگی

گزارش NFPA در خصوص افزایش مرگ ناشی از آتش سوزی خانگی

گزارش NFPA در خصوص افزایش مرگ ناشی از آتش سوزی خانگی

آتش سوزی خانگی

براســاس ایــن گــزارش، امــروزه افــراد بیــش از ســال هزار و نهصد و هشتاد، در معــرض مــرگ ناشــی از آتش سوزی خانگی هســتند. ایــن آمــار رونــدی نگران کننــده را نشــان می‌دهد؛ در حالیکــه تعــداد وقــوع آتش ســوزی‌های خانگــی در آمریــکا در طــی زمــان کاهــش پیــدا کرده انــد، نــرخ مــرگ ناشــی از آتش سوزی خانگی در ســال‌های اخیــر افزایــش پیــدا کــرده اســت، بــه طــوری کــه ســالانه بــه اوج خــود می‌رســند و آخریــن آن‌ها در ســال بیست، بیست و یک دیــده شــده اســت.

بر اساس اطلاعــات استاندارد NFPA ، خانــه یعنــی مکانــی کــه افــراد نســبت بــه آتش ســوزی در آن ایمن تریــن احســاس را دارنــد، در حقیقــت جائی اســت کــه بیشــترین خطــر را بــرای آنــان می‌آفرینــد، زیــرا ســه چهــارم (هفتاد و پنج درصد) مرگ‌های ناشــی از آتش ســوزی‌های آمریــکا، در خانه‌ها اتفــاق می‌افتنــد.

قبــلا، افــراد پــس از صــدای هشــدار دود، بیــش از ۱۰ دقیقــه زمــان بــرای فــرار داشــتند، امــا امــروزه زمــان آن‌ها تنهــا دو دقیقه اســت.

فاکتورهــای متعــددی در ایــن بــازه زمانــی کوتاه تــر دخالــت دارنــد کــه شــامل: نحوۀ ساخته شــدن خانه‌های جدیــد و ایــن حقیقــت اســت کــه اســباب خانه‌های مــدرن، غالبــاً از مــواد مصنوعــی ســاخته می‌شوند. لــذا ســریع تر می‌ســوزند، دود ســمی آزاد می‌کنند و دیــدن و نفــس کشــیدن را بســیار دشــوار می‌سازند.

از آنجائی کــه NFPA صدمیــن ســالگرد هفتــه جلوگیــری از آتش ســوزی را در نه تا پانزده اکتبــر جشــن گرفــت، پــس زمینــه موضوعــی امســال را «آتــش صبــر نمی کنــد، فــرار خــود را برنامه‌ریزی کــن» قــرار داد تــا اهمیــت برنامه‌ریزی و تمریــن فــرار خانگــی را در حفــظ جــان افــراد تقویــت کنــد.

بــرای بســیاری از افــراد، مفهــوم برنامه‌ریزی و تمریــن فــرار خانگی ممکــن اســت بقــدری ســاده بــه نظــر برســد کــه بــی ارزش تلقــی گــردد، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن پیــش آماده ســازی ها، امــروزه بیــش از هــر زمــان دیگــری، می‌تواند معنــای بیــن زندگــی و مــرگ را در آتش سوزی خانگی نشــان دهــد.

از هــر کســی کــه تجربــه آتش سوزی خانگی را دارد، ســؤال کنیــد تــا بــه شــما بگوینــد کــه آتش سوزی خانگی ، در لحظاتــی کوتــاه، چقــدر تاریــک، ترســناک و مخــوف می‌تواند باشــد.

داشــتن برنامــه تمرینــی بــا تمامــی اعضــای خانــه، پیش زمینــه ذهنــی موردنیــاز را بــرای خــروج بموقــع؛ تــا حــد امــکان، ســریع و ایمــن می‌کنــد.

هشداردهنـده‌های دود (آشکارســازها یا دتکتـورها) بایـد در هـر اتاق خـواب، پذیـرائی، آشپـزخانه، اتاق نشیمـن و در هـر طبقـه از خانه، نصب شوند. هشـدارهای دود بایـد به هم مرتبـط باشند و زمانی که یکـی از آن‌ها حریق را کشف کرد، کلیـه آژیـرها را فعال کند.

تابلــو کنتــرل سیســتم کشــف و اعــلام حریــق را هــر مــاه چــک کنیــد تــا بدلایــل مختلــف غیرفعــال نباشــد. در صــورت امــکان، حداقــل دو مســیر خــروج بــرای خودتــان شناســائی کنیــد.

مطمئــن شــوید کــه تمامــی پنجره‌ها و درب هــا، بــه ســادگی بــاز می‌شوند. یک مکان تجمـع خارج از ساختمـان، در فاصلـه‌ای ایمـن از خـانه محل تجمع ایمن، انتخاب و با نصب تابلو، مشخص کنید.

حتمــا بهتریــن خاموش کننده‌های دســتی را، مســتقیما از تولیدکننده‌های معتبــر بخریــد تــا در بحرانی تریــن لحظــه زندگی تــان، از کارکــرد آن مطمئــن باشــید.

در محیط‌های خانگــی یــا شــهری، کپسول آتش نشانی را هــر دو مــاه، یکبــار از محــل خــود برداشــته، چنــد بــار ســر و تــه کنیــد و در جــای خــود قــرار دهیــد تــا همــواره آماده بــکار باشــند.

خاموش کننده‌های دســتی، (بدلیــل تحت فشــار بــودن بدنــه، شــیرآلات اطفا حریق و محتویــات) ، حتمــا هــر ســال بایــد ســرویس شــده و درصــورت اســتفاده، مجــددا شــارژ شــوند. ســرویس خاموش کننده‌های تــان را فقــط بــه مراکــز دارای جــواز کســب از اتحادیــه کشــوری بســپارید ولی قبــل از ارســال در موعــد مقــرر، بــا افروختــن حریــق در فضــای بــاز مطمئن، اســتفاده از آنــرا بــا اعضــای خانــواده تمریــن کنیــد.

انجمن NFPA چیست ؟

انجمن ملی آتش نشانی امریکا American National Fire Protection Association یا به اختصار ” NFPA ” یک شواری صنفی در امریکا است که استانداردها و نظام نامه های خصوصی و انحصاری (کپی رایت شده) مربوطه را جهت استفاده کلیه دولت های محلی امریکا وضع می نماید.

این اتحادیه در سال ۱۸۹۶ توسط گروهی از شرکت های بیمه شکل گرفت. طبق گزارش ها این اتحادیه اکنون بیش از ۹۰۰۰۰ عضور دارد.

استانداردهای NFPA چیست ؟

در مورد این استاندارد ها می توان گفت که تا به امروز هر نکته ای که به هر نحوی در زمینه سیستم های ایمنی و آتش نشانی امکان ایجاد خطر داشته باشد توسط انجمن NFPA استاندارد سازی شده است و این استانداردها بر اساس شماره کد گذاری شده است.

این انجمن دارای استانداردهای مختلفی در حوزه اعلام و اطفاء حریق می باشد که تعدادی از آنها استاندارهای عمومی این حوزه می باشد و تعدادی نیز به صورت اختصاصی برای حوزه فناوری اطلاعات تولید شده اند.

استاندارد NFPA سازمان حفاظت از حریق آمریکا در مقایسه با سایر استانداردهای بین المللی آتش نشانی، ارجعیت دارند و تمام سازمانهای مشابه نیز به استانداردهای آن احترام می گذارند و به عنوان یک مرجع می شناسند.

استاندارد NFPA

در استاندارد NFPA سازمان حفاظت از حریق آمریکا با مسائلی همچون پمپ های آتش نشانی، سیستم های اسپرینکلر ، لوله کشی سیستم های مقابله با آتش، دستورات ایمنی ، انواع سیستم های خاموش کننده ، دستورالعمل کار با مایعات قابل اشتعال و بسیاری مطالب دیگر پوشش داده می شود.

یکی از مهمترین این استانداردها ، استاندارد National Fire Alarm Code ® NFPA 72 دستورالعمل سیستم‌های اعلام و هشدار حریق نامیده شده است.

آتش سوزی خانگی | علل حریق خانگی | آتش سوزی خانگی | علل حریق خانگی

مدرک NFPA 13

همچنین مدیر عامل محترم شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان ، موفق به اخذ مدرک NFPA 13 ، معتبرترین مدرک بین المللی آتش نشانی در جهان با شرکت در آزمون سال ۲۰۲۱ شدند.

در استاندارد NFPA سازمان حفاظت از حریق آمریکا با مسائلی همچون پمپ های آتش نشانی، سیستم های اسپرینکلر ، لوله کشی سیستم های مقابله با آتش، دستورات ایمنی ، انواع سیستم های خاموش کننده ، دستورالعمل کار با مایعات قابل اشتعال و بسیاری مطالب دیگر پوشش داده می شود.

بنابراین موضوع مدیر عامل محترم شرکت آبادگستر تاسیسات ایرانیان NFPA 13 را که مربوط به سیستم های اسپرینکلر می‌باشد را اخذ نموده است.

در استاندارد NFPA سازمان حفاظت از حریق آمریکا با مسائلی همچون پمپ های آتش نشانی، سیستم های اسپرینکلر ، لوله کشی سیستم های مقابله با آتش، دستورات ایمنی ، انواع سیستم های خاموش کننده ، دستورالعمل کار با مایعات قابل اشتعال و بسیاری مطالب دیگر پوشش داده می شود.